کتاب حسابرسی 1

3-کتاب حسابرسی 1 عبارت است از رسیدگی به اسناد ومدارك یك موسسه یا واحد تجاری جهت تهیه گزارشی كه حسابرس راجع به روش حسابداری وصحت صورتهای مالی اظهارنظركند.

4-موضوع حسابداری تهیه وتنظیم سند حسابداری است .حسابدارفعالیتها را روزانه ثبت میكند ونسبت به صحت آنها تردید ندارد اما حسابرس گزارش تهیه واظهارنظر میكند

5-داشتن اطلاعات جامعی از اصول حسابداری-روشها استانداردهای مقبول حسابداری وحسابرسی –اطلاعات عمومی –اشنای با قوانین ومقررات مالی –شهامت درابراز عقیده از ویژگیهای حسابرس در کتاب حسابرسی1  عنوان شده است.

6-انواع حسابرسی مستقل عبارت است از :
از نظر دلیل ارجاع كار 2-ماهیت رسیدگی 3-زمان انجام رسیدگی 4-شیوه انجام كار

7- انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع كار :
الف-حسابرسی الزامی
ب-حسابرسی اختیاری

8- انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی :
الف-بررسی سیستم
ب-رسیدگهای اثباتی
ج-رسیدگی ویژه

9-انواع حسابرسی از نظر زمان انجام كار :
الف-حسابرسی ضمنی
ب-حسابرسی نهایی
ج-حسابرسی مداوم

10-انواع حسابزسی از نظر شیوه انجام كار:
الف-سندرسی
ب-ترازنامه ای

11-رسیدگی های حسابرسی عبارتند از :
1-مجاز بودن معامله 5-ارزیابی
2-تحقق معامله 6-درآمد وهزینه
3-موجودی صندوق 7-سود وزیان
4-اثبات داراییها 8- ثبت معاملات

12-گزارش حسابرسان مستقل در کتاب حسابرسی1 در سه قسمت به شرح ذیل میباشد:
1-بند مقدمه
2-بند دامنه رسیدگی یا بند میانی
3- بند اظهار نظر.

13-وسیله اصلی سنجش اعتبار ترازنامه وصورت حساب سود وزیان-رد یابی ارقام مالی در دفاتر حسابد اری است.

14-بند دامنه یا میانی گزارش حسابرسان مستقل نوع وماهیت حسابرسی را بیان می كند .ودر انتهای گزارش اظهار نظر ارائه میشودكه شامل:1-مقبول 2- مشروط 3-مردود

15-آیین رفتار حرفه ای عبارت است ازمجموعه اصول اخلاقی و ضوابط مربوط به كار در یك حرفه مستقل كه اجرای آن برای اعضای حرفه الزامی میباشد.

16-صورتهای مالی شامل :ترازنامه-صورت حساب سودو زیان-صورتسود زیان انباشته وصورت گردش وجوه نقد به انضمام یاداشت های پیوست آنها میباشد.

17-مفاهیم اساسی حسابداری شامل موارد ذیل است:
1-مفهوم موسسه دایر
2- مفهوم تعلق درآمد و هزینه
3- مفهوم ثبات رویه
4- مفهوم احتیاط

18-اصول بنیادی در کتاب حسابرسی 1 عبارت است از:
1-استقلال وبیطرفی
2-كفایت دانش وتجربه
3-دقت دركار
4-حفظ اسرار

19-اهم موازین رفتار حرفه ای:
1-منع تبلیغات
2-منع تآیید پیش بینی
3-معین بودن حق الزحمه
4-اشتغال تمام وقت
5-انجام حسابرسی وصدور گزارش
6-محدودیتها ضمن رسیدگی

20-استانداردهای قابل قبول حسابرسی:
1-استانداردهای عمومی
2-استانداردهای اجرای عملیات
3-استانداردهای گزارشگری

21- با توجه به متن کتاب کتاب حسابرسی 1 در استانداردهای عمومی باید محدوده بررسی در قراردادها صریحا درج شود و در گزارش حسابرسی مشخص گردد

22-دانستن و اجرای برنامه حسابرسی-استفاده از افراد واجد شرایط و با تجربه-تهیه ونگهداری كار برگها حسابرسی وپرونده های حسابرسی بخشی از استاندارد های عملیاتی است

23-اهداف كلی اجرای سیستم كنترل داخلی:
حفظ وثبت صحیح و به موقع همه عملیات مالی و بدهیها كلیه هزینه و منابع مصرفی درآمدها

24-استانداردهای گزارشگری:
1-بخش مربوط به اظهار نظر راجع به نتایج رسیدگی
2-بخش مربوط به یاداشت پیوست صورتهای مالی
3- بخش مربوط به محتوی گزارش

25-بخش های محتوی گزارش حسابرسی:
1-تشریح قبول مسؤلیت رسیدگی و حدودكار
2- ایرادات و نتایج قابل ذكر رسیدگیها وشروط گزارش
3-اظهار نظر

26-در اتخاذ تصمیم نسبت به اظهار نظر رجع به صورتهای مالی موارد ذیل مجاز است:
1-اهمیت نسبی
2-استفاده به گزارش حسابرسی یك حسابرس
3- امضاءحسابرس
27-حسابرسان آن دسته از افراد هستند كه با اتكا به اظهار نظر و گزارش حسابرسی آنها در مورد
وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای تجاری تصمیم گیری می كنند.

28-مسئولیت قانونی حسابرسان ممكن است حاصل از سهل انگاری –قصور-تقلب-عدم اجرای كامل قرارداد توسط حسابرسان باشد.

29-سهل انگاری حسابرسان عبارت است از تخطی از وظایف قانونی وانجام ندادن وظایف طبق استانداردهای حرفه ای می باشد.

30-تصور حسابرسان عبارت از عدم دقت كافی در كار رسیدگی به صروتهای مالی . بی توجهی كامل نسبت به مسئولیتهای حرفه ای . خود یابی توجهی نسبت به استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می باشد.

31- تقلب عبارت است از تحریف حقایق با اهمیت توسط كسی كه میداند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایق با كمال بی توجهی نسبت به صحت آنها به قصد فریب دیگران .

32- طبقه بندی مسئولیت حسابرسان:
1- مسئولیت حاصل از قصور اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه
2- مسئولیت ناشی از اظهار خلاف واقع با سوء نیت

33- حسابرس در موارد ذیل مسئو ل ناشی از قصور و اهمال می باشد:
1- عدم مراجعه به اساسنامه . صورتحساب هیات مدیره . مصوبات مجمع
2- انجام كار توسط سرپرستان و كاركنان حسابرس
3- عدم افشاء مطالبات مشکوک الوصول

34-رعایت موارد ذیل دعاوی احتمالی علیه حسابرس را محدود می سازد:
– تاكید بر رعایت استاندارد
– تاكید بر كیفیت بجای كمیت
– اعمال دقت بیشتر

35-برای اخذ زیان از حسابرس موارد ذیل باید اثبات شود:
1- تقسیر ناشی از سهل انگاری بوده 2- زیان آنها در اثر اتكا به اظهار نظر حسابرسان بوده است .

36- اقدامات حسابرس در قبال تهدیدها:
1- تاكیر بر رعایت استانداردها
2- استفاده از مشاوران حقوقی مربوطه
3- كسب آگاهی از صاحب كار
4- تقوست نیروی انسانی ماهر در موسسه
37- حسابرسی مستقل به روشی اطلاق می گردد كه توسط شخص یا اشخاصی مستقل از دستگها یا شركت رسیدگی را انجام دهد.

38-پرسشنامه کنترل داخلی برای بررسی کنترل های برنامه ای مناسب نمی باشد.

39- در کتاب حسابرسی 1 حسابدار مستقل به فردی گویند كه خدمات حسابداری و سایر امور همانند را در قبال دریافت حق الزحمه حرفه اصلی خود قرار داده باشد

40- شركت های سهامی به معنی امروز از قرن پانزدهم هجری شروع گردیده و زادگاه فن حسابرسی را انگلتان می دانند.

41- مشهور ترین مجامع حرفه ای حسابداری و حسابرسی . انستیتوی حسابداران خبره در انگلستان و ویلز و انستیتوی حسابداران رسمی آمریكاست.

کتاب حسابرسی 1  نوشته اقای رامین حسینی را میتوانید از طریق تماس با شماره تماس09149513900 تهیه فرمایید.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط با ما