مشاوره مالیاتی

  مشاوره مالیاتی در زمینه تنظیم قراردادها

تجزیه و تحلیل صورت های مالی همچون، صورت سود و زیان، ترازنامه حسابداری 

و ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور مالیات

مشاوره در زمینه مصاحبه و استخدام نیروی حسابدار

بررسی سیستم ها و فرآیند های مالی و ارائه مشاوره و پیشنهاد در این زمینه

طراحی و تدوین سیستم  حسابداری و سیستم های انبارداری پیشرفته

راه اندازی برنامه حسابداری (نرم افزار) و ارائه خدمات پشتیبانی مورد نیاز آن ها (متناسب با کسب و کار)

راه اندازی سیستم های مرتبط با امور مالی و حسابداری همچون سیستم های حضور و غیاب و …

× ارتباط با ما