حسابرسی

حسابرسی مجموعه نظارت و بررسی هایی می باشد که شامل رسیدگی به اسناد و مدارک و اطلاعات مالی یک مؤسسه یا واحد تجاری می شود که این رسیدگی ها منتهی به تهیه یک گزارش می شوند که در آن حسابرس، عقیده خود را در رابطه با روشهای بکار گرفته شده حسابداری و صحت و سقم صورتهای مالی آن مؤسسه یا واحد تجاری اعلام می کند. بنابراین حسابرس می بایست برای انجام این کار، اسناد حسابداری و اطلاعات مالی و همچنین سیستم کنترل داخلی مؤسسه را مورد مطالعه قرار داده و موجودیت و مالکیت داراییها و بدهیهای مؤسسه را به اثبات برساند.

 حسابرسی چیست؟

صاحبان سهام شرکت ها و سرمایه گذاران در واقع، مالک کسب و کارها و واحدهای تجاری می باشند که معمولا مدیران این شرکت ها نیز می باشند. این افراد نه وقت و نه صلاحیت و در بیشتر موارد حتی اختیار آن را ندارند که به حساب ها و عملیات مزبور رسیدگی کنند، به همین دلیل، این وظیفه را به اشخاص بی طرف و دارای صلاحیت حرفه ای می سپارند که صرفه حسابرسی نامیده می شود. به طور کلی هرچقدر مالکیت از مدیریت جدا باشد، نیاز بیشتری به حسابرسی وجود دارد.

مراحل انجام حسابرسی

1- تایید گزارش مالی توسط مدیران شرکت

2- حسابرس با شناختی که از فعالیت‌های شرکت به دست آورده است، رسیدگی خود را آغاز می‌کند.

3- حسابرس هرکدام از فعالیت‌های لیست ‌شده در گزارش مالی، هرگونه ریسکی که می‌تواند تاثیر زیادی بر وضعیت مالی شرکت داشته باشد و همچنین برخی از اقداماتی را (که کنترل‌های داخلی نامیده می‌شوند) که شرکت برای کاهش آن ریسک‌ها در پیش گرفته شده است را شناسایی و ارزیابی می‌کند.

4- حسابرس براساس ریسک‌ ها و کنترل‌های شناسایی ‌شده، این مسئله را مورد توجه قرار می دهد که مدیران برای اطمینان از صحت گزارش مالی چه کاری انجام داده‌اند و شواهد حمایتی را بررسی می‌کند.

5- پس از بررسی شواهد حمایتی، حسابرس درباره‌ی این موضوع که آیا گزارش مالی، چهره‌ای واقعی و منصفانه از وضعیت مالی شرکت و گردش نقدی آن را نشان می‌دهد و آیا مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی است یا خیر، قضاوت می‌کند.

6- درنهایت، حسابرس گزارش حسابرسی را برای سهامداران یا هیئت مدیره، تهیه و در آن نظر خود را بیان می‌کند.

هدف از کنترل داخلی چیست؟

1- حفاظت اموال

2- قابل اعتماد کردن اطلاعات و گزارشات مالی

3- بالا بردن سطح کارایی شرکت

4- برقراری ارتباطات و ترویج سیاستهای مدیریت به سطوح پایین تر کارکنان

5- اطمینان مدیران از اینکه معاملات واحد اقتصادی به طور صحیح در دفاتر و سوابق مربوطه منعکس می گردد.

تحول اهداف حسابرسی

      هدف اصلی از حسابرسی در سالهای قبل از ابتدای قرن بيستم، کشف تقلب بود. در نيمه اول اين قرن هدف حسابرسی از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوی هدف  جديد يعنی تعيين اين موضوع که آيا صورتهای مالی تصويری درست و منصفانه از وضعيت مالی، نتايج عمليات و تغييرات در وضعيت مالی را ارائه می دهد، تغيير کرد. اما کشف تقلب هنوز به عنوان هدفهای فرعی جزئی حسابرسی مطرح است چرا که وجود تقلب يا اشتباه در اظهارنظر حسابرس در صورتهای مالی تاثير گذار است. از هدفهای فرعی حسابرسی می توان تعيين دقت سوابق حسابداری و جلوگيری از تقلب را نام برد. در واقع جلوگيری از تقلب، جزء وظايف مديريت محسوب می شود نه حسابرس؛ وجود حسابرس می تواند باعث جلوگیری از رسیدن تقلب کنندگان بالقوه به اهداف خود گردد.

مهم ترین هدف حسابرسی

اصلی ترین و مهم ترین هدف حسابرسی، کشف اشتباهات و جلوگیری از تکرار اشتباهات که البته کشف اشتباهات نباید یک هدف اصلی باشد همچنین حسابرسی می تواند مانع از انجام تقلب و رشوه و غیره باشد.

اهداف حسابرسی

حسابرسان جهت جمع آوري شواهد لازم، اهداف حسابرسي مشخصي را دنبال مي كنند که عبارتند از :

1- اعتبار

اعتبار یکی از اهداف حسابرسی می باشد و به معنی بررسي اين موضوع می باشد؛ كه مانده حسابها در اثر مبالغ جعلي بيش از حد واقعي گزارش نشده باشد.

2- کامل بودن

کامل بودن در حسابرسی به معنی بررسی اين موضوع می باشد كه تمامی اطلاعات مالی و معاملات به طور كامل و دقیق ثبت شده باشند.

3- مالکیت و تعهدات

در اهداف حسابرسی، مالکیت و تعهد يعنی بررسی اين امر كه، کلیه دارائيها و اموال متعلق به شركت یا سازمان می باشند و تعهدات شركت نيز در بدهی های منعكس شده در صورتهاي مالی، ارائه شده است.

4- صحت محاسبات

از اصلی ترین اهداف حسابرسی، صحت محاسبات می باشد، به این منظور كه جمع بندي حسابها و معاملات به طور صحيح صورت گرفته باشند.

5- ارزش یابی

ارزشیابی به این معنی می باشد كه روشهاي حسابداري تعیین شده از سوی شركت، به طور صحيح انجام مي شوند و در نتيجه مانده حسابها نيز به طور کامل و صحيح در صورت هاي مالي منعكس شده است.

6- طبقه بندی و افشا

آخرین هدف در حسابرسی طبقه بندی و افشا است. به این صورت كه معاملات در حسابها، کاملا مناسب ثبت شده باشند و بطور صحيح در صورتهاي مالي ارائه گردیده اند و اطمينان كافي از اين موضوع که، تمامي اطلاعات لازم ، در صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن وجود دارد.

اهداف حسابرس چیست؟

هدف یک حسابرس از بررسی اطلاعات مالی یک شرکت، عبارت است از تهیه یک برنامه به منظور امور حسابرسی و جهت ایجاد هماهنگی در انجام حسابرسی و همچنین اطمینان از انجام کلیه عملیات حسابرسی می باشد. برنامه حسابرسی می تواند در هر موردی مانند رسیدگی به بدهکاران دارایی های ثابت و نظایر آن به صورت استاندارد برای موسسات مشابه تنظیم شود.

گزارش حسابرسی با چه اهدافی تهیه می شود؟

گزارش های حسابرسی می تواند با اهداف زیر تهیه شوند:

1- تنظیم گزارش حسابرسی برای طرح و بررسی در مجامع عمومی شرکتها و موسسات یا هیاتهای مدیره

2- تهیه گزارش جهت بازرس قانونی

3- تهیه گزارش حسابرس ویژه در زمانهای مورد درخواست صاحبان (مدیران شرکتها و موسسات) و نیز اشخاص ثالث و ذینفع و مراجع ذیصلاح

4- تنظیم گزارش حسابرسی در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص و استانداردهای حسابرسی و مقررات و الزامات قانونی مالیاتی

5- تنظیم گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرس در ارتباط با قضاوت در زمینه اختلاف بین دو یا چند نفر به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به منظور استفاده در محاکم قضایی.

تعریف حسابرسی

حسابرسی عبارت است از مجموعه کارهایی که جهت رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک و دفاتر یک شرکت یا واحد تجاری صورت می گیرد که در نهایت منجر به تهیه یک گزارش خواهد شد که در آن، شخص حسابرس (اعم از حقیقی یا حقوقی) عقیده خود را در مورد روش های بکار گرفته شده حسابداری و صحت و سقم صورت های مالی آن مؤسسه یا واحد تجاری اعلام می دارد. بنابراین حسابرس بایستی در انجام وظیفه خود اسناد، دفاتر و روش های حسابداری و همچنین سیستم کنترل داخلی مؤسسه را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و موجودیت و مالکیت داراییها و بدهی های مؤسسه را به اثبات برساند.

علت استفاده از حسابرسی در عملیات های حسابداری

صاحبان سرمایه که سهام شرکت ها را در اختیار دارند، در واقع مالک این شرکت ها و واحد های تجاری محسوب می شوند و در بیشتر موارد مدیران و مسؤلین این واحدها نیز هستند، معمولا این اشخاص زمان، صلاحیت و حتی در اغلب موارد، اختیار آن را هم ندارند که به حساب ها و عملیات واحد های مذبور رسیدگی کنند، از این رو این وظیفه به اشخاص (حقیقی با حقوقی) بی طرف و دارای صلاحیت حرفه ای سپرده می شود که حسابرس نام دارند. هرچقدر مالکیت از مدیریت منفک تر باشند نیاز بیشتری به حسابرسی مستقل به وجوذ  می آید.

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

توسعه اقتصادی هر کشور در گرو حسابرسی است و ارزش این حرفه را  بیشتر نمایان می کند، چرا که علاوه بر دولت ها تمامی اقشار یک جامعه که به نحوی با اقتصاد آن جامعه در ارتباط می باشند به خدمات حرفه حسابرسی نیاز پیدا می کنند. از جمله : سازمان بورس و اوراق بهادار ، بانک ها و مؤسسات اعتباری ، سازمان های تشخیص و وصول مالیات های سهامداران و مدیران واحد های تجاری

تفاوت حسابداری و حسابرسی

حسابداری فرآیند تهیه حساب های نهایی یک شرکت است که مسئولیت آن به عهده مدیران و هیات مدیره آن شرکت می باشد در صورتی که حسابرس، حساب های نهایی که توسط مدیران شرکت تهیه شده اند را مورد بررسی قرار می دهد و طی گزارشی نسبت به آن اظهار نظر می نماید.

در برخی از مواقع بعلت عدم اطلاع از اصول و استاندارد های حسابداری، حسابرسان در تهیه صورت های مالی به مدیران کمک می کنند و همچنین ممکن است حسابرس در حین رسیدگی های خود متوجه نقاط ضعفی در سیستم حسابداری و کنترل های داخلی شرکت گردند و نظرات و پیشنهادات خود را طی گزارشی به اطلاع هیات مدیره شرکت برسانند.

حسابرس کیست؟

حسابرس وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آنها با اصول حسابداری و موارد قانونی را بر عهده دارد. در واقع حسابرسان کار حسابداران را بررسی و نتیجه کار خود را به هیأت مدیره ، سهامداران، بانک ها و سایر سازمان های نظارتی و قانونی، گزارش می کنند.

نحوه انجام عملیات حسابرسی

حسابرس از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی، بازرسی مدارک، مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخلی و خارجی و اجرای سایر روش های رسیدگی، شواهد و دلایل لازم را برای تعیین مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت صورت های مالی جمع آوری می کنند. علاوه بر آن، حدود رسیدگی در هر حسابرسی می بایست مشخص باشد تا مسئولیت حسابرسان محدود به میزان رسیدگی انجام شده توسط آنها باشند مانند: دوره رسیدگی، واحد مورد رسیدگی و اطلاعات مالی مورد رسیدگی.

انواع حسابرس

1- حسابرس مستقل

اشخاصی هستند که به دعوت صاحبان سهام و یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی نفع و یا به حکم قانون انتخاب می شوند و وظیفه آنها اعتبار دهی به صورت های مالی و اظهار نظر نسبت به آنها می باشد و گزارش خود را به دعوت کننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که او تعیین نموده است ارائه می کنند. این حسابرسان مستقل از سازمان هستند و در واقع به صورت جداگانه و به صورت قراردادی خدمات حسابرسی را ارائه میدهند.

2- حسابرس داخلی

حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت بررسی و ارزیابی فعالیت‌ ها در داخل سازمان ایجاد می‌شود. گر چه حسابرسان داخلی در استخدام سازمان هستند اما باید مستقل از دوایر مورد رسیدگی باشند که از آن به عنوان استقلال سازمانی یاد می‌شود. به همین دلیل این گروه از حسابرسان در بسیاری از شرکت‌ ها به‌ طور مستقیم به کمیتهٔ حسابرسی یا هیئت مدیره شرکت گزارش می‌دهند.

3- حسابرس دولتی

این نوع حسابرسان به بررسی معاملات و کنترل های یک موسسه دولتی می پردازند تا در موارد زیر اظهار نظر کنند :

1- فعالیت های مالی و اقتصادی طبق اصول حسابداری باشد

2- میزان کفایت از کنترل ها و روش های عملی

3- میزان کارایی و استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی و فیزیکی و حرکت صحیح به سمت اهداف سازمانی

انواع حسابرسی

حسابرسی شاخه ای از علم حسابداری است که به چک کردن و بررسی صحت عملکرد حسابدار می پردازد. همچنین یکی از راه های بازرسی مالی است و خود دارای انواع مختلفی می باشد. صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان مثال آقای آرنز در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.

تقسیم بندی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که شامل موارد زیر است :

1- از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

2- از نظر ماهیت رسیدگی

3- از نظرشیوه انجام کار

4- از نظر زمان انجام کار

5- از نظر دلیل ارجاع کار

– از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

1- حسابرسی صورت های مالی

2- حسابرسی رعایت

3- حسابرسی عملیاتی

4- حسابرسی عملکرد یا مدیریت

– از نظر ماهیت رسیدگی

1- بررسی و اثبات سیستم کنترل های داخلی

2- رسیدگی اثباتی

3- رسیدگی های خاص

– از نظر شیوه انجام کار

1- مبتنی بر سند رسی

2- مبتنی بر ترازنامه

3- مبتنی بر ریسک

– از نظر دلیل ارجاع کار

1- حسابرسی الزامی

2 حسابرسی اختیاری

– از نظر زمان انجام کار

1- حسابرسی ضمنی

2- حسابرسی نهایی

3- حسابرسی مداوم

– از نظر انواع حسابرسان

1- حسابرس مستقل

2- حسابرس داخلی

3- حسابرس دولتی (قانونی)

از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

1- حسابرسی صورت های مالی

هر گاه از کلمه حسابرسی، بدون قید و شرط اضافی یاد شود، منظور همان حسابرسی صورت‌ های مالی یا به اختصار حسابرسی مالی است. هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورت های مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهار عقیده یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است. البته چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد.

2- حسابرسی رعایت

این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورت های مالی با قوانین وضع شده، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه ها می پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی، رسیدگی صاحبان حساب و حسابرسان دیوان محاسبات کشور به قوانین مالی و بودجه شرکت ها و موسسات دولتی نمونه هایی از حسابرسی رعایت می باشند.

این نوع حسابرسی می تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورت های مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورته ای مالی است. انواع حسابرسی رعایت از قبیل حسابرسی مالیاتی، حسابرسی بیمه، حسابرسی دیوان محاسبات می باشد.

3- حسابرسی عملیاتی

این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمت های خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخش های مختلف سازمان می پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استاندارد های مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی باشد نسبت به حسابرسی صورت های مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.

4- حسابرسی مدیریت

در حسابرسی مدیریت، کارایی مدیریت از لحاظ چگونگی استفاده از منابع و نحوه اجرایی برنامه ها و عملیات رسیدگی گزارش می شود و هدف آن تعیین میزان کارایی و اثر بخشی مدیران واحد و احد تجاری است. این نوع حسابرسی معمولاً حسابرسی عملکرد ( مدیریت ) می نامند که استفاده کنندگان سازمان ها و نهادهای ثالث یا مجامع عمومی صاحیان سهام است .

حسابرسی از نظر شیوه انجام کار

1- مبتنی بر سند رسمی

در این حسابرسی حسابرس رسیدگی های خود را از اسناد و مدارک اولیه آغاز و به صورتهای مالی ختم می نماید که این شیوه فقط در مورد شرکتهای کوچک کاربرد دارد.

2- مبتنی بر ترازنامه

در این شیوه حسابرس با تجزیه و تحلیل و بررسی اقلام مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه) اقلام با اهمیت و عمده را با استفاده از نمونه گیری  انتخاب نموده و نتایج حاصل از آن را به کل صورتهای مالی تعمیم می دهد

3- مبتنی بر ریسک

در این روش حسابرس واحد های اقتصادی را بررسی کرده و زمینه هایی را که موجب بیشترین ریسک ، اشتباهات ، تحریفات و تقلبات در صورتهای مالی می باشد را شناسایی و بخش زیادی از زمان حسابرسی را به آنها اختصاص می دهد.

حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار

1- حسابرسی الزامی

حسابرسی الزامی واحدهای اقتصادی اجباراً و به موجب قوانین و مقررات، ملزم به انتخاب و دعوت از یک حسابرس جهت انجام حسابرسی سالانه خود می باشند.

2- حسابرسی اختیاری

در این نوع حسابرسی واحدهای اقتصادی در صورت تمایل حسابرسی می شوند. مانند شرکتهای تضامنی و سایر شرکتهای خارج از حوزه بورس اوراق بهادار می تواند بنا به خواست خود و یا جهت دستیابی به یک هدف، عمل حسابرسی را همچون شرکت های ملزم به حسابرسی انجام دهند.

حسابرسی از نظر زمان انجام کار

1- حسابرسی ضمنی

 حسابرسی ضمنی عبارت است از حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی و بستن حسابها كه توسط حسابرسان مستقل انجام میگیرد. هدف این حسابرسی ارزیابی سیستم كنترل داخلی واحد تجاری می باشد.

2- حسابرسی نهایی

این نوع از حسابرسی، معمولا بعد از پایان سال مالی و بستن حسابها صورت میگیرد و هدف آن، رسیدگی به مانده نهایی حساب ها می باشد.

3- حسابرسی مداوم

به دلیل حجم بالای عملیات و کمبود زمان برای گزارش حسابرسی، حسابرس ممکن است در طول سال به طور مداوم در شرکت حضور به عمل رساند.

حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی

1- بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی

به منظور کشف موارد عدم وجود کنترل های داخلی مناسب، یا عدم اجرای صحیح کنترل ها و تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم صورت می گیرد.

2- رسیدگی اثباتی

اثبات صحت تک به تک اقلام مندرج در صورت های مالی و اظهار نظر در مورد کلیت صورت های مالی، توسط حسابرسی اثباتی انجام می شود.

3- رسیدگی های خاص

یعنی انجام بررسی و رسیدگی در مورد مانده برخی از حساب ها به منظور و اهدافی خاص

حسابرسی چیست؟

حسابرسی عبارتست از بررسی اسناد و مدارک حسابداری شرکت، توسط فردی مستقل از شرکت و در نهایت، تهیه گزارشی که در آن، حسابرس نظر خود را نسبت به اینکه آیا گزارش های حسابداری به صورت مطلوب و کامل وضعیت مالی موسسه را نشان می دهد یا خیر، ارائه می نماید.

حسابرسان از طریق بازرسی مدارک، مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخلی و خارجی و یا سایر روش های رسیدگی، دلایل و شواهد لازم را جهت تایید مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت اسناد مالی و حسابداری جمع آوری می نماید.

حسابرس کیست؟

حسابرس فردی است که وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و همچنین انطباق آنها با اصول حسابداری را بر عهده دارد. در واقع حسابرسان عملکرد حسابداران را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را به هیأت مدیره، سهامداران، بانک ها و سایر سازمان های نظارتی و قانونی، گزارش می کنند.

تفاوت حسابرس و حسابدار

این دو حرفه به همان اندازه که دارای شباهت هستند، تفاوت‌ هایی نیز با یگدیگر دارند که شامل:

1- حسابدار معمولا کارمند شرکتی است که برای آن کار می‌کند، درحالی‌که حسابرس توسط شرکت دیگری، جهت ارزیابی صحت عملکرد حسابدار استخدام می‌شود. اگرچه همیشه به این صورت نیست، اما به‌ طور کلی حسابرس هیچگونه ارتباط مالی‌ با شرکت ندارد.

2- حسابدار وظایف خود را به ‌صورت روزانه انجام می‌دهد، ولی حسابرس معمولا وظایف خود را به صورت سه‌ماهه یا سالانه را انجام می‌دهد. حسابرس معمولا در مواقع خاص، مثلا مشکوک شدن به تقلب، به شرکت آورده می‌شوند.

3- بر کارها و امور حسابدار، اصول و استانداردهای بین المللی حاکم می باشد اما حسابرس، براساس، استاندارد های حسابرسی، به انجام وظایف خود می پردازند.

4- استخدام حسابدار در شرکت ها ضروری می باشد ولی استخدام حسابرس، گزینه‌ای اختیاری است.

5- حسابدار در پایان سال، به تنظیم صورت های مالی شرکت می پردازد که این صورت‌ها، تصویری از ثبات مالی شرکت را ارائه می‌دهد. اما حسابرس همین صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار داده و درستی آنها را مشخص می‌کند.

6- حسابدار معمولا اتاق یا فضای کاری مختص خود را دارد، درحالی ‌که حسابرس معمولا جای ثابتی نداشته و از شرکتی به شرکت دیگری می‌رود.

مهارت های لازم در شغل حسابرسی

یک حسابرس کارآمد می بایست برای انجام این کار، در زمینه محاسبات و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، مهارت بالا و مورد قبولی داشته باشد. همچنین به علت مکانیزه شدن سیستم های حسابداری، حسابرس علاوه بر برخورداری از مهارت های حسابداری و حسابرسی، باید توانایی کار با نرم افزارهای حسابداری و مالی را نیز داشته باشد. و در آخر اینکه مهارت های ارتباطی، کلامی و نوشتاری در سطح بالایی بوده و به جزئیات دقت و توجه ویژه داشته باشد.

انواع حسابرس

افراد شاغل در حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به گروه های زیر تفکیک می شوند:

1- حسابرس مستقل

افرادی که در موسسات حسابرسی مشغول به کار بوده و بر پایه یک قرارداد میان شرکت ها و سازمان ها، اسناد حسابداری آنها را مورد رسیدگی قرار می دهند و گزارش نهایی خود را به هیئت مدیره ارائه می کنند، حسابرس مستقل نامیده می شوند که رابط میان شرکت ها و سهامداران یا اعضای هیئت مدیره محسوب می شوند.

2- حسابرس داخلی

گروه دیگری از حسابرسان، کارمند شرکت یا سازمان مورد رسیدگی هستند و گزارش های رسیدگی خود را به صورت هفتگی، ماهانه و یا سالانه به مدیران و یا اعضای هیئت مدیره ارائه می دهند. این افراد عملیات های داخلی شرکت یا سازمان مربوطه را بررسی می کنند.

3- حسابرس دیوان محاسبات

وظیفه حسابرس دیوان محاسبات، حسابرسی دستگاه های دولتی جهت بررسی صحت تخصیص اعتبارات و بودجه ها برطبق اهداف دولت می باشد. و نیز انجام حسابرسی عملیاتی برای ارزیابی طرح خای دولت، از دیگر وظایف این گروه از افراد می باشد.

4- ممیزان مالیاتی

وظیفه این افراد حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی است و محاسبه درآمدهای مشمول مالیات در شرکت ها را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی

شرایط و وضعیت های مورد بررسی حسابرسان شامل موارد زیر است:

1- حسابرسی صورت های مالی

هدف از این حسابرسی، تایید انجام صورت های مالی مورد نظر بر طبق استانداردهای حسابرسی و جنبه های مورد اهمیت است و همچنین تایید وجود ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن گزارش و نحوه ارائه و افشا اهداف حسابرسی در صورت های مالی می باشد.

2- حسابرسی رعایت

در این نوع از حسابرسی، به انطباق صورت های مالی با قوانین موجود و دستورالعمل ها و بخشنامه ها پرداخته می شود. به عنوان مثال، رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه ها و یا حسابرسان دیوان محاسبات به قوانین و بودجه دستگاه های دولتی، نمونه هایی از حسابرسی رعایت می باشند. این نوع از حسابرسی، جزء لاینفک حسابرسی صورت های مالی است. و می تواند به صورت همزمان با رسیدگی به صورت های مالی انجام شود و یا اینکه به صورت پروژه ای مجزا مورد رسیدگی قرار بگیرد.

3- حسابرسی عملیاتی

این نوع حسابرسی به این صورت است که قسمت های خاصی از یک سازمان را به منظور سنجش نحوه عمل آنها مورد بررسی قرار می دهند و به اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی بخش های مختلف سازمان می پردازد. در این نوع حسابرسی و از آنجاییکه دارای استانداردهای قانونی و لازم الاجرا نمی باشد، مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری نسبت به حسابرسی صورت های مالی و رعایت، خواهد بود

4- حسابرسی ضمنی

حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی و همچنین بستن کلیه حسابها، که توسط حسابرسان مستقل انجام میگیرد را حسابرسی ضمنی می گویند. هدف این نوع حسایرسی، بررسی سیستم کنترل داخلی شرکت یا سازمان است.

در واقع، حسابرسان مستقل، بعد از انجام حسابرسی ضمنی، نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی را به همراه نقاط ضعف سیستم های حسابداری و ارائه پیشنهادات اصلاحی، به مدیران شرکت، طی نامه ای با عنوان، نامه مدیریت ارائه داده که این گزارش می تواند مسئولیت قانونی حسابرس را در صورت بروز اختلاس و یا زیان های ناشی از ضعف سیستم به حداقل برساند.

5- حسابرسی مدیریت(عملکرد)

هدف از این نوع حسابرسی، تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران شرکت ها و همچنین ارزیابی انطباق عملکرد شرکت یا سازمان مربوطه با سیاست های صاحبان سهام می باشد. در حسابرسی عملکرد، کارایی مدیریت از لحاظ چگونگی استفاده از منابع و نحوه اجرای برنامه ها، مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش می شود.

هدف از حسابرسی چیست؟

هدف حسابرسی، در سازمان ها و شرکت ها، تطابق گزارش های مالی گردآوری شده در واحد حسابداری، با اصول و قوانین مالی و حسابداری در کشور است تا از بروز مشکلات قانونی برای ارگان جلوگیری شود. در واقع حسابرس، بر کار حسابدار رسیدگی می کند.

بنابراین یک حسابرس نیاز دارد تا علاوه بر اطلاع از اصول حسابداری، با آخرین قوانین و آیین نامه های مالی کشور آشنا بوده و از توانایی بالایی جهت نگارش و تنظیم انواع گزارش حسابرسی قانع کننده برای مدیران و سازمان های ناظر برخوردار باشد. یک حسابرس باید از دقت بالایی در رسیدگی به صورت های مالی برخوردار باشد.

تحول هدف های حسابرسی

هدف اصلی از حسابرسی در سال های قبل از ابتدای قرن بیستم کشف تقلب بود. در نیمه اول این قرن، هدف حسابرسی از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوی هدف جدید یعنی این که آیا صورت های مالی را منصفانه  ارئه می دهد یا خیر تغییر کرد. به عبارت صحیح تر: هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره این که صورت های مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق اصول متداول حسابداری تهیه شده است اظهار نظر کند.

کشف تقلب هنوز به عنوان یکی از هدف های جزئی حسابرسی مطرح است، چرا که وجود تقلب یا اشتباه به طور مؤثری بر اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی تأثیر می گذارد.

هدف از حسابرسی مالی

هدف از حسابرسی مالی، مشخص کردن این مسئله است که آیا اطلاعات مندرج در گزارش مالی، وضعیت مالی شرکت را در تاریخ مشخصی نشان می دهد یا خیر ؟ آیا جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت به‌درستی در ترازنامه ثبت شده است؟

آیا سودها و زیان‌های شرکت به‌درستی ارزیابی شده است؟
حسابرسان هنگام بررسی گزارش مالی، باید از استاندارد های حسابرسی و قوانین و مقرراتی که توسط نهاد دولتی تعیین شده است، پیروی کنند. حسابرسان پس از به پایان رساندن کار خود، گزارش حسابرسی می نویسند و در آن توضیح می دهند که چه کارهایی انجام داده اند و بر اساس آنها نظر خود را بیان می کنند. اگر چه اظهار نظر حسابرس، اعتبار صورت های مالی را افزایش می دهد؛ اما نمی تواند در حکم تضمین ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی یا تائیدی بر کارایی و اثربخشی آن تلقی شود ؛ حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت مدیریت را نسبت به آن صورت های مالی تهیه شده رفع نمی کند.

هدف اصلی حرفه حسابرسی

دلیل و هدف اصلی وجود حرفه حسابرسی، افزایش اعتبار صورت های مالی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد در جامعه قرار می دهد. اعتبار دادن به صورت های مالی به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابیلیت اتکای آنهاست. افرادی صلاحیت افزایش اعتبار صورت های مالی را دارند که :

اولاً: صلاحیت فنی لازم برای اجرای یک رسیدگی را داشته باشند.

ثانیاً: مستقل از شرکت مورد رسیدگی باشند تا جامعه نسبت به واقع بینی و بی طرفی آنان اطمینان حاصل کند.

استفاده از عبارت حسابرسی شده در صورت های مالی به این معناست که ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت گردشی وجوه نقد شرکت همراه یک گزارش حسابرسی است که توسط حسابرسان مستقل تهیه شده که در آن نظر حرفه ای خودر را نسبت به مطلوبیت ارائه صورت های مالی شرکت اظهار کرده اند.

هدف از حسابرسی رعایت

یک هدف اصلی انجام حسابرسی رعایت ، ارزیابی اثربخشی یک شیوه کاری و پیروی از قوانین کسب و کار است. یعنی حسابرس طبق بررسی فرایندها و معاملات باید تعیین کند که مورد بررسی شده مطابق با استانداردهای تعیین شده می باشد! به بیان دیگر، هدف، بررسی رعایت و یا عدم رعایت قوانین و مقررات کشور ( اساسنامه ، مصوبات هیئت مدیره ، مجامع عمومی صاحبان سهام و آیین نامه های داخلی ) است.

هدف از حسابرسی عملیاتی

هدفهای حسابرسی عملیاتی بسیار متنوع و گوناگون است. بنابراین تدوین دستورالعمل و برنامه های حسابرسی استاندارد برای انجام تمامی مراحل ممکن حسابرسی عملیاتی، مستلزم صرف وقت زیاد خواهد بود. اما هدف های کلی حسابرسی عملیاتی، ممکن است مشتمل بر ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت هایی برای بهبود عملیات، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر باشد.

هدف از حسابرسی مدیریت یا عملکرد

هدفهاي كلي حسابرسي عملكرد موضوعهاي زير را شامل مي‌شود :

– اطمينان يافتن از وجود و به كارگيري معيارهاي مناسب براي ارزيابي عمليات

– اطمينان يافتن از جامع و منسجم بودن سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي سازمان

– اطمينان يافتن از تاكيد بر رضايت مشتريان و استفاده كنندگان (درون سازمان و برون سازماني) خدمات و محصولات.

– اطمينان يافتن از پيش بيني و به كارگيري سيسم ارزيابي و بازخور مناسب در سازمان

– اطمينان يافتن از اتكاء به گزارشهاي عملياتي به عنوان يكي از مباني اصلي تصميم گيري مديريت

– تشخيص توانايي ها و فرصتهاي بالقوه، از جمله در حوزه هاي نيروي انساني،‌فناوري، ظرفيتهاي بدون استفاده، شيوه هاي تامين مالي و بازاريابي و…

هدف از حسابرسی داخلی

به طور کلی هدف اصلی حسابرسی داخلی، کنترل داخلی ، ارزیابی اسناد و مدارک به منظور ارائه راهکارهای مناسب و مستقل نسبت به فرایندها و نظامهای داخلی شرکت می باشد و می بایست تهیه گزارشات حسابرس داخلی منجر به اصلاح و ارتقائ کمی و کیفی فعالیتهای عملیاتی شرکت شود براین اساس اجرای کلیه پشنهادات و نظرات ابلاغ شده به کلیه واحدها وظیفه تمامی مدیران اجرائی و عملیاتی بوده و نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیریت حسابرسی داخلی شرکت می باشد.

بـرای حـصول اطمینان از ایـن امـر مـدیران واحدهای اجـرائی شـرکت موظفند حـداکثر دو مـاه بـعد از ابلاغ گزارش حسابرس داخلی به واحد مربوطه نسبت به تهیه و ارسال گزارش مبنی بر اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده از پیشنهادات و نظرات مزبور اقدام نمایند

استانداردهای حسابرسی

وظیفه اصلی حسابرسان، بررسی و عیب یابی عملکرد حسابداران می باشد. اما خود حسابرسان چگونه مورد ارزیابی قرار می گیرند؟

به منظور سنجش کیفیت کار حسابرسان و بررسی امور آن ها، انجمن حسابداران عمومی مورد تائید رسمی آمریکا که در بالاترین سطح مسائل اقتصادی بوده و تاثیر گذارترین هیئت حسابداری و حسابرسی دنیا هستند، اقدام به انتشار ده فرمان حسابرسی کردند. این قوانین که در شاخه های عمومی (3قسمت) ، عملیاتی(3قسمت) و گزارشگری (4قسمت) گنجانده شده اند، میزان صحت و سلامت عملکرد حسابرسان را مورد بررسی قرار می دهد که استانداردهای حسابرسی نامیده می شوند.

استاندارد از نظر لغوی به معنی موارد از پیش تعیین شده است که باید در عمل رعایت شوند. استانداردهای حسابرسی مقررات لازم الاجرایی هستند که همانطور که اشاره شد این استانداردها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند و هر کدام از آنها نیز در زیر مجموعه خود شامل استانداردهای دیگری هستند که مجموعاً استانداردهای ده گانه را تشکیل می دهند که در ادامه به شرح آنها می پردازیم :

استاندارد عمومی

در قسمت عمومی استانداردهای حسابداری با مواردی روبرو می شویم که با توجه به نام آن، عمومیت این ویژگی ها برای تمامی حسابرسان امری اجباریست.

 این استانداردها بر ویژگی های علمی و شخصیتی حسابرسان تأکید دارند که عبارتند از:

1- تائید صلاحیت حسابرس در زمینه های اخلاقی ، تعهدی ، میزان دانش ، اطلاعات و سایر امور فنی

2- استقلال رای و عدم وابستگی و اتکا به غیر در امر بازرسی

3- اعمال مراقبت های حرفه ای در تهیه گزارشات و عمل حسابرسی

استاندارد عملیاتی

سه استاندارد اجرای عملیات به گرد آوری و ارزیابی شواهدی کافی برای اظهار نظر حسابرسان نسبت به صورت های مالی مربوط می شود که شامل موارد زیر است:

1- برنامه ریزی و سرپرستی کافی

2- شناخت کافی از کنترل های داخلی

3- شواهد کافی و قابل اطمینان

استاندارد گزارشگری

در قدم آخر استانداردهای حسابرسی به استانداردهای گزارشگری می رسیم. در این گزارش صحت صورت های مالی، طبق اصول حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش باید مصداق تغییرات روند دوره جاری، نسبت به دوره قبل باشد و اطلاعات این دوره کافی تلقی شود. در گزارش نهایی، مشخصات حسابرس و میزان مسئولیت وی ابراز می گردد و در این گزارش شرحی کلی از شرایط داده خواهد شد و در صورتی که این امکان وجود ندارد، با ذکر دلیل اظهار به عدم توانایی در نظر دهی می شود.

استانداردهای گزارشگری شامل 4 بخش زیر می باشد :

1- گزارش باید تصریح کند که صورت‌های مالی، طبق اصول حسابداری تهیه شده‌است یا خیر.

2- گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در آن چنین اصولی در دورهٔ جاری نسبت به دورهٔ قبل، به‌ طور یکنواخت رعایت نشده ‌است.

3- اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی به‌طور منطقی کافی تلقی می‌شود مگر آن که خلاف آن در گزارش بیان شود.

4- گزارش باید یا حاوی یک اظهار نظر کلی دربارهٔ صورت‌های مالی باشد و یا بیانگر این باشد که نظری نمی‌تواند اظهار شود. هنگامی که نظر کلی نتواند اظهار شود، دلایل آن باید بیان گردد. در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورت‌های مالی ارتباط می‌یابد، گزارش باید به‌طور صریح بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی حسابرس و میزان مسئولیتی باشد که او بر عهده می‌گیرد.

حقوق کارکنان سازمان حسابرسی

فرایند حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارک حسابداری و انجام سایر بررسی ها توسط شخصی مستقل از شرکت، که به منظور ارائه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی انجام می پذیرد. گزارش حسابرس که محصول نهایی کار موسسات حسابرسی است، منجر به افزایش اعتبار و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی می‌گردد؛ اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی مبنای تصمیم‌گیری‌ های اقتصادی ذی‌ نفعان است. در شغل حسابرسی معمولا شما به عنوان حسابرس صحت و کارآیی یک سند یا گزارش مالی را ارزیابی می کنید.

برای شغل حسابرسی می بایست در زمینه ریاضیات و فناوری اطلاعات مهارت بالایی داشته باشید. همچنین باید دارای مهارت های ارتباطی،کلامی و نوشتاری خوبی باشید. شما به عنوان حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشید. فارغ التحصیلان رشته های حسابرسی، حسابداری و مدیریت (همه گرایش ها) در مقطع کارشناسی به بالا می توانند به سمت حسابرس در بیایند.

تحصیلات مورد نیاز شغل حسابرسی

فارغ التحصیلان رشته های زیر می توانند وارد حرفه حسابداری شوند:

حسابرسی

حسابداری

کلیه گرایش های مدیریت

فرصت شغلی و بازار کار حسابرس

حسابرس یه دو صورت می تواند در این حرفه فعالیت داشته باشد. اول اینکه به عنوان حسابرس یک شرکت به استخدام در آمده و هر هفته گزارشات لازم را به مدیر عامل انتقال می دهد. و یا به طور مستقل شرکت حسابرسی خود را تاسیس کرده و با انجام و انعقاد قرارداد، وظیفه حسابرسی شرکت یا اداره ای را بر عهده داشته و در پایان پروژه، گزارشات را به مدیر عامل و هیئت رئیسه انتقال می دهد.

وظایف و مسئولیت های حسابرس

1- بررسی حسابهای شرکت – به منظور تطبیق آنها با قوانین و مقررات مالی و اطمینان از صحت و درستی آنها

2- جمع آوری و تحلیل آمار و ارقام – به منظور کنترل هرچه بیشتر عملیات حسابداران و اطمینان از صحت گزارش های ارائه شده توسط تیم حسابداری

3- شناسایی مشخصات و ویژگی های کسب و کار – به منظور شناخت بیشتر شرکت و صنعت مورد فعالیت و در نتیجه افزایش کیفیت کار رسیدگی

4- ارزیابی سیستم های گزارش مالی شرکت – به منظور اطمینان از صحت عملکرد آنها

5- ایجاد ارتباط کاری مطلوب با مشتریان – به منظور تعامل بهتر با آنها و سهولت در دریافت اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز

6- ارائه پیشنهادات به منظور پیشرفت و توسعه و ایجاد فرایندهای کنترلی داخلی برای جلوگیری از ایجاد خطا و مشکل و احیانا سوء استفاده مالی کارکنان

7- حسابرس داخلی نیز سیاستها، رویه ها و توان مالی شرکت را به منظور بهبود کارآیی آن ارزیابی و بررسی می کند.

حقوق و درآمد حسابرس

برخی از حسابرسان در خدمت دولت هستند و بسیاری از آنها در استخدام شرکت های حسابرسی می باشند. البته تعدادی از حسابرسان نیز به عنوان حسابرس داخلی در شرکت های مختلف مشغول به فعالیت می باشند. لذا حقوق دریافتی هر یک متناسب با محل کار آنها، میزان سابقه و تخصص و نوع صنعتی که در آن فعالیت می کنند متفاوت است.

در جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در اواخر سال 1392 توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند بر این اساس متوسط حقوق و درآمد حسابرس در سمت های مختلف شغلی و در رده های مختلف سازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) استخراج شده است.

برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای حسابرس در نظر گرفته شده اند شامل حسابرس، حسابرس داخلی، حسابرس ارشد، خزانه دار، مدیر حسابرس داخلی و می باشند که یک حسابرس می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.

برای حسابرس در هر سمت  و در هر رده سازمانی حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال حسابرسی که در سمت حسابرس ارشد در رده سرپرست کار می کند، در اواخر سال 92، حداقل درآمد 800.000 تومان، حداکثر درآمد 2.890.000 تومان و متوسط درآمد ماهیانه 14.000.000 تومان را داشته است.

درآمد حسابرس در ایران

با توجه به اینکه در ایران، استفاده از حسابرسی در هر حرفه ای مورد نیاز بوده و با توجه به گسترش تجارت و صنعت و تاسیس شرکت ها و ادارات گسترده، بازار کار برای حسابداری و حسابرسی بسیار خوب و قابل قبول است. اما در شغل حسابرسی، تجربه و سابقه کاری یکی از عوامل موثر در تعیین حقوق و درآمد هر کدام از افراد شاغل می باشد و درآمد حسابرس از نظر سابقه کاری در رده های مختلف سازمانی متفاوت است. همان طور که در ادامه آمده است در هر رده سازمانی با افزایش سابقه کاری، درآمد و حقوق حسابرس نیز افزایش می یابد.

تعرفه حسابرسی

تعرفه حسابرسی یک ساله می باشد و تعداد اسناد مالی، شرکت و یا عدم شرکت در مناقصات، حسابرسی مالی و مالیاتی از مهمترین عواملی هستند که خدمات و تعرفه حسابرسی را دستخوش تغییرات قرار می دهند. با توجه به سابقه و کیفیت مجموعه حسابرس، مدت زمان انجام کار، ارائه خدمات جانبی و میزان سخت گیری مدیر عامل مجموعه، تعرفه حسابرسی متغیر است اما تعرفه مناسب امورحسابرسی از حدود 2 میلیون تومان شروع شده و با توجه به شرایط به 10 میلیون تومان نیز می رسد

تعرفه حسابرسی که به موجب مفاد مواد 4 و 5 آئین‌ نامه تعیین حق‌ الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران که از اواخر سال 94 اجرایی شده است ، به این صورت محاسبه می شود؛ که تعرفه حسابرسی به طور ساعتی برای کمک حسابرس 10200 تومان ، حسابرس، ساعتی 15.300 تومان ، حسابرس ارشد، 30.600 تومان ، سرپرست حسابرسی 45.900 تومان ، سرپرست ارشد حسابرسی 61.200 تومان ، مدیر حسابرسی 81.600 تومان و شریک حسابرسی 102.000 تومان می باشد.

درآمد حسابرس در برخی از کشورهای جهان

آمریکا ـ متوسط حقوق و درآمد سالانه این شغل  61.690 دلار (برای همه مشاغل 33.840 دلار) در سال 2010 و مطابق با آخرین آمارها در سال 2013، 63.100 دلار بوده است.

انگلیس ـ متوسط درآمد سالانه حسابرسان برای افراد تازه کار بین 27 تا 38 هزار دلار، برای افراد با تجربه و حرفه ای تر بین 45 تا 60 هزار دلار و برای حسابرسان ارشد بین 76 تا 106 هزار دلار می باشد.

استرالیا ـ متوسط درآمد سالانه حسابرسان 66.500 دلار ( قبل از کسر مالیات ) می باشد.

انواع استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی، معیاری برای اندازه گیری و سنجش کیفیت کار حسابرسان می باشد. برای اولین بار انجمن حسابداران امریکا استاندارد های ده گانه را را در سال 1947 طبقه بندی و معرفی کردند. امروزه به دلیل تغییرات محیط حسابرسی ، این استانداردها تعدیل و تغییر یافته و شامل استانداردهای زیرشده است :

1- استانداردهای عمومی

2- استانداردهای عملیات ( رسیدگی)

3- استانداردهای گزارشگری

استانداردهای عمومی حسابرسی چیست؟

استانداردهای عمومی، توسط شخص یا اشخاصی اجرا می شود که دارای صلاحیت بوده و آموزش فنی لازم به عنوان حسابرس را دیده باشد. این استانداردها در تمامی موسسات دولتی و غیر دولتی که برنامه ی آنها حسابرسی فعالیت ها، برنامه ها، وظایف دستگاه های دولتی و سازمان های غیر انتفاعی و … است، استفاده می شود. حسابرس یا حسابرسان در تمامی مواردی که صورت های مالی را حسابرسی می کنند لازم است که استقلال رای داشته باشند و در رسیدگی و گزارش حسابرسی تهیه شده، باید مراقبت حرفه ای لازم را رعایت کنند.

ویژگی های مورد تاکید حسابرسان در استانداردهای عمومی، عبارتند از :

1- صلاحیت حرفه ای و آموزش کافی

اولین استاندارد عمومی براین موضوع تأکید دارد که حسابرسان باید دانش کافی و تخصص کافی را در زمینه کار حسابرسی کسب نمایند تا بتوانند صلاحیت حرفه ای برای انجام حسابرسی را داشته باشند.

2- استقلال رأی

دومین استاندارد عمومی ایجاب می کندکه حسابرسان همواره بایستی استقلال رأی را در نظر خواهی خود حفظ کند. استقلال مهم ترین استاندارد در بین استانداردهای ده گانه می باشد.

3- اعمال مراقبت حرفه ای

عبارت است از اینکه حسابرسان باید دقت و مهارت رایج در حرفه حسابرسی را با رعایت تمام استانداردهای حسابرسی و آئین رفتار حرفه ای انجام دهند.

گزارش حسابرسان

حسابرسان پس از چند ماه کار فشرده، رسیدگی به اسناد و مدارک و حسابهای مؤسسه مورد رسیدگی و جمع آوری شواهد و مدارک کافی برای اظهار نظر نهایتا می بایست گزارش حسابرسی خود را تهیه و تنظیم نمایند. در این گزارش، حسابرس نظر حرفه ای خود را در مورد صورت های مالی به صورت صریح و مکتوب بیان می کند این صورت های مالی که توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی تهیه شده اند و مورد گزارش حسابرسان قرار می گیرند عبارتند از : ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت سود (زیان) انباشته، صورت گردش وجوه نقد و یادداشتهای پیوست (توضیحی).

انواع گزارش های حسابرسان

1- گزارش مقبول و استاندارد :

 این گزازش بیانگر این است كه رسیدگی های كافی انجام گرفته و صورت های مالی به نحو مطلوبی وضعیت مالی و نتایج عملیات را طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری منعكس می نماید.

 2- گزارش مشروط :

شكل مناسبی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه محدودیتی در دامنه رسیدگی وجود دارد یا صورت های مالی، انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری دارد كه اهمیت آن تذكر در گزارش حسابرسان را ایجاب می كند اما آنقدر با اهمیت نیست كه اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر ضرورت یابد .

3- نظر مردود :

نظر ارائه شده توسط حسابرسان كه بیانگر این موضوع است : صورت های مالی مورد رسیدگی آنان، وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان نمی دهد.

4- عدم اظهارنظر:

در صورتی كه حسابرسان نتوانند مطلوبیت ارائه صورت های مالی را به طور كلی مشخص سازند عدم اظهارنظر ارائه خواهند كرد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط با ما